ИСПОР 14 конгрес 2013

ИСПОР Мрежа на Централна и Источна Европа – форум презентација на 16 ти ИСПОР  Годишен европски конгрес, Даблин, Ирска, ноември 2013

ИСПОР Република Македонија: Процес на формирање на цени и надоместоци за медицински средства во Централна и Источна Европа.

ИСПОР форум 2012

ИСПОР Форум презентација на 15 ти ИСПОР Годишен европски конгрес, Берлин, Германија, ноември 2012

ИСПОР Република Македонија: Имплементација на HTA во поддршка на процесот на донесување на одлуки при формирање на цени и надоместоци на пазарот во земјите во развој: Поакадемски, попрагматичен и „поубав“ пристап?

Прв Македонски и Четврти Јадрански Конгрес на фармакоекономија и истражување на исходи, април 2014

 

Прв Македонски и Четврти Јадрански Конгрес на фармакоекономија и истражување на исходи, април 2014

„Влијание на економските анализи во стратегијата на донесување одлуки од здравствената заштита“

Конгресот претставуваше соработка помеѓу ИСПОР Република Македонија, ИСПОР Босна и Херцеговина, ИСПОР Србија и Секцијата по Фармакоекономија и истражување на исходи од Хрватското друштво за клиничка фармакологија и терапевтици. Презентираните наслови вклучуваа: здравствена економија, здравствени полотики, фармацевтски паралелен увоз, трошок-ефективна употреба на лекови, општи и биослични drug policies, HTA и персонализирана медицина.